Có 1 kết quả:

a hàm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên của Nguyễn Hàm đời Tấn, cháu của Nguyễn Tịch. Cả hai chú cháu đều là bậc tài danh. Đời sau dùng từ ngữ A Hàm để chỉ người cháu.

Một số bài thơ có sử dụng