Có 1 kết quả:

a tái bái cương

1/1

a tái bái cương

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nước Azerbaijan