Có 1 kết quả:

a đại

1/1

a đại

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

anh cả