Có 1 kết quả:

a ma

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng địa phương nước Tề thời cổ, gọi người mẹ — Tiếng gọi người vú nuôi hoặc mẹ nuôi.