Có 1 kết quả:

a cô

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

( Chữ 家 đọc âm Cô, không phải âm Gia ). Tiếng người vợ gọi chồng mình; tiếng chỉ các vị công chúa, quận chúa thời xưa.