Có 1 kết quả:

a di đà

1/1

a di đà

giản thể

Từ điển phổ thông

đức Phật A-di-đà (Amitabha)