Có 1 kết quả:

a di đà

1/1

a di đà

phồn thể

Từ điển phổ thông

đức Phật A-di-đà (Amitabha)

Một số bài thơ có sử dụng