Có 1 kết quả:

a lạp

1/1

a lạp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nước A-rập

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên vị thần Hồi giáo, tức thần Alah, được coi là chúa tể trời đất vạn vật.