Có 1 kết quả:

a lạp pháp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên người: Arafat (Yasser).