Có 1 kết quả:

a căn đình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tức là Argentina, một nước cộng hoà tại Nam Mĩ. Chữ Đình cũng được viết 廷— Ta thường đọc là Á-căn-đình.