Có 1 kết quả:

a tì

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một địa ngục ( s: avīcī ), theo niềm tin nhà Phật, ai đã xuống đó thì không bao giờ thoát khỏi.