Có 1 kết quả:

a la hán

1/1

a la hán

giản thể

Từ điển phổ thông

la hán (đạo Phật)