Có 1 kết quả:

a nhĩ pháp

1/1

a nhĩ pháp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chữ α (alpha) trong bảng chữ cái Hy Lạp