Có 1 kết quả:

a môn

1/1

a môn

phồn thể

Từ điển phổ thông

amen (kinh thánh)