Có 1 kết quả:

a đảng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hùa nhau lập bè lập nhóm.