Có 1 kết quả:

đà loa

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Con vụ, con quay (đồ chơi).