Có 1 kết quả:

phụ tùng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xin theo để dựa vào một nước khác — Đi theo để thêm vào. Kèm theo — Nay ta còn hiểu là những bộ phận rời của xe cộ máy móc, kèm theo với các loại xe cộ máy móc đó, để thay thế khi hư hỏng.