Có 1 kết quả:

lậu kiến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự hiểu biết kém cỏi.