Có 1 kết quả:

giáng chỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vua hạ lệnh xuống cho thần dân.