Có 1 kết quả:

giáng sinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói về thần tiên đầu thai xuống làm người.