Có 1 kết quả:

giáng hoạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trời đem tai vạ xuống cho người.