Có 1 kết quả:

giáng phúc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trời đem điều may mắn xuống cho người.