Có 1 kết quả:

giáng trật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Giáng cấp 降級.