Có 1 kết quả:

giáng cấp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trục bậc, xuống chức.