Có 1 kết quả:

giáng lâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hạ xuống và bước vào, chỉ thần tiên trên trời xuống cõi đời. Cũng người quyền quý tới nhà.

Một số bài thơ có sử dụng