Có 1 kết quả:

hạn định

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tính trước một mức độ nào, để không vượt qua.