Có 1 kết quả:

hạn kì

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thời gian đã định trước, không thể thay đổi. Ta vẫn quen nói là Kì hạn.