Có 1 kết quả:

hạn vận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vần đã được định sẵn, người làm thơ phú phải theo.