Có 1 kết quả:

bệ kiến

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đứng dưới thềm mà gặp, yết kiến vua.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứng dưới thềm mà gặp, chỉ sự gặp vua.