Có 1 kết quả:

trắc dĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trèo lên núi, chỉ lòng nhớ mẹ. Do chữ trong kinh Thi: Trắc bỉ dĩ hề, chiêm vọng mẫu hề ( trèo lên ngọn núi không cây cối mà trông ngóng mẹ ). Đoạn trường tân thanh : » Suy lòng trắc dĩ đau lòng chung thiên «.