Có 1 kết quả:

trắc hỗ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trèo lên núi, chỉ lòng nhớ cha. Do chữ trong kinh Thi: Trắc bỉ hỗ hề, chiêm vọng phụ hề ( trèo lên ngọn núi đầy cây cối kia mà trông ngóng cha ).