Có 1 kết quả:

viện quân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng gọi bậc mệnh phụ phu quân ( dùng trong các tiểu thuyết thời trước của Trung Hoa ).