Có 1 kết quả:

trận vong

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chết trong lúc đánh giặc.

Một số bài thơ có sử dụng