Có 1 kết quả:

trừ khử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bỏ đi. Làm cho mất đi.