Có 1 kết quả:

trừ dạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đêm cuối cùng của năm âm lịch, tức đêm ba mươi tết.

Một số bài thơ có sử dụng