Có 1 kết quả:

trừ pháp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phép tính chia.