Có 1 kết quả:

trừ diệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm cho mất hết, không còn gì.