Có 1 kết quả:

trừ thuế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không bắt nộp thuế nữa — Ta còn hiểu là bớt thuế.