Có 1 kết quả:

bồi thặng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cùng ngồi xe với bậc tôn trưởng hiển quý.