Có 2 kết quả:

bồi tânbồi tân

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Vai phụ, nhân vật thứ yếu (trong tuồng kịch).

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người tiếp khách. Thay mặt chủ nhà mà tiếp khách.

Một số bài thơ có sử dụng