Có 1 kết quả:

bồi đô

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thủ đô thứ nhì, chỉ thành phố lớn bậc nhì trong nước.

Một số bài thơ có sử dụng