Có 1 kết quả:

bồi tế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người tế phụ, giúp đỡ người chủ tế.