Có 1 kết quả:

tưu nguyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ tháng giêng âm lịch.