Có 1 kết quả:

âm can

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phơi ở chỗ không có nắng, để cho khô từ từ. ◇Cát Hồng 葛洪: “Phàm thử thảo chi, hựu hữu bách nhị thập chủng, giai âm can phục chi” 凡此草芝, 又有百二十種, 皆陰乾服之 (Bão phác tử 抱樸子, Tiên dược 仙藥).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phơi trong chỗ có bóng mát.