Có 1 kết quả:

âm sự

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Việc bí mật, sự tình ẩn kín. ◇Sử Kí 史記: “Thần chi khách hữu năng tham đắc Triệu vương âm sự giả, Triệu vương sở vi, khách triếp dĩ báo thần, thần dĩ thử tri chi” 臣之客有能探得趙王陰事者, 趙王所為, 客輒以報臣, 臣以此知之 (Ngụy Công Tử liệt truyện 魏公子列傳) Khách của thần có người dò biết được những việc bí mật của vua Triệu. Vua Triệu làm gì thì người khách ấy báo ngay với thần, cho nên thần biết.
2. Việc trong cung của vua và các phi.
3. Việc dùng khí âm, chỉ khí âm giữ địa vị chủ yếu. ◇Lí Hiền 李賢: “Lập đông chi hậu, thịnh đức tại thủy, âm khí dụng sự, cố viết âm sự” 立冬之後, 盛德在水, 陰氣用事, 故曰陰事 (Chú 注).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc bí mật — việc ở dưới cõi chết.