Có 1 kết quả:

âm lệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều sai khiến của vua mà các chức nữ quan trong cung phải làm.