Có 1 kết quả:

âm ti

1/1

Từ điển trích dẫn

1. ☆Tương tự: “âm phủ”.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cõi chết. Cũng như Âm cung 陰宮, Âm phủ 陰府.