Có 1 kết quả:

ấm ái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chẹn lấp, làm cho bế tắt.