Có 1 kết quả:

âm nang

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bọc dái (bộ phận bên ngoài của sinh thực khí đàn ông, chứa dịch hoàn). § Cũng gọi là “thận nang” 腎囊.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái túi chứa hai hòn dái trong cơ quan sinh dục của đàn ông ( scrotum ).