Có 1 kết quả:

âm trạch

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cái nhà cõi âm, chỉ nấm mồ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái nhà cõi âm, chỉ nấm mồ.